Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo, apmokėjimo, paslaugų suteikimo, keitimo, sutarties ir paslaugų atsisakymo sąlygos bei taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos, kuomet Jūs perkate interneto svetainėje www.galibuti.lt (toliau – svetainė) prekes ar paslaugas.

 

Svetainė yra valdoma toliau nurodyto juridinio asmens:

VšĮ Psichoterapijos klinika

Juridinio asmens kodas: 305698359

El. p.: info@galibuti.lt

Pavadinimas: PSICHOTERAPIJOS KLINIKA

Banko sąskaita: LT387044090101593866

 

1.2. Pirkti šioje svetainėje turi teisę toliau nurodyti asmenys (toliau ir aukščiau – pirkėjas):

 • veiksnus fizinis asmuo;
 • nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus;
 • juridinis asmuo.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas svetainėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”.

 

 1. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes svetainėje, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas, ir jas priimti.

3.2  Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Svetainė turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Paslaugų atsisakymo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų  ir nustatytų LR teisės aktų.

 

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.8. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir LR teisės aktų.

 

 1. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Svetainėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Svetaine arba paskambinus Svetainėje nurodytu telefonu registracijai.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Paslauga teikiama tik gavus apmokėjimą už ją.

5.4. Pirkėjo užsakymui taikytini galimi atsiskaitymo būdai bus nurodyti prie konkretaus pirkėjo užsakymo, atsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu Svetainėje įgyvendintą funkcionalumą.

5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 5 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

 

 1. Paslaugos suteikimas.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja nurodyti tikslią paslaugų suteikimo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja paslauga naudotis pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas užsako paslaugą kitam, Pirkėjas turi užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą.

6.3. Pirkėjui ar asmeniui, kuriam buvo užsakyta paslauga, nustatytu laiku neatvykus paslaugų teikimo vietą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui baudą, kuri lygi užsakytos paslaugos kainai ir kuri laikoma minimaliais Pardavėjo patirtais, iš anksto šalių sutartais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Bauda netaikoma, kai Pirkėjas atsisako paslaugos pagal Paslaugų atsisakymo taisyklėse nurodytą tvarką. 

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų suteikimo taisyklių nesilaikymą, kai paslauga negali būti suteikta kokybiškai arba laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

 1. Paslaugų atsisakymo taisyklės

7.1. Pranešdamas pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki užsakytos paslaugos suteikimo datos Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo taisyklių, išskyrus paslaugų pirkimo sutartį, pagal kurią paslaugos pirkėjui visiškai suteiktos. Užsakydamas paslaugas svetainėje ir paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad jis yra informuotas ir sutinka, jog neteks teisės atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, kai pardavėjas visiškai įvykdys paslaugų pirkimo sutartį.

Šiame punkte numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Taisyklių sudarymo dienos.

 

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti paslaugų pirkimo sutarties, pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo  pareigos vykdyti Taisykles ir pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo už paslaugą sumokėtas sumas (jei tokios buvo sumokėtos). Grąžindamas pirkėjui jo už paslaugą sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui.

 

 1. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas Svetainėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 

 1. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.